Kleomenous 34 | House | Athens | high resKleomenous 34 | House | Athens | low res