Thirty nine | Hotel | Thessaloniki | high resThirty nine | Hotel | Thessaloniki | low res